Liefde in de Bijbel

God wil heel diep tot je hart spreken. In de bijbel staat de liefde ook centraal. Veel bijbelteksten over liefde. Als Hij je hart kan raken met zijn hart, dan besef je hoe groot Gods liefde is voor jou. Hij wil niet dat je alleen een verstandelijk, afstandelijk geloof hebt.

Hij wil je hart vullen met zijn hart van liefde. Hij wil heel intiem bij je zijn, zodat je relatie met God het mooiste wordt wat er bestaat.

Omdat God heel persoonlijk tot je hart wil spreken, geeft Hij ons gaven van de Geest. Een van die gaven is profetie. De gave van profetie zorgt ervoor dat God rechtstreeks kan spreken doorheen een mens. De Bijbel benadrukt het grote belang van deze gave:

‘Richt u op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie.’ (1 Korintiers 14:1)

‘Ik wou dat jullie allemaal profeteerden.’ (1 Korintiers 14:5)

‘Voert iemand het woord, laat God het dan zijn die door hem spreekt.’ (1 Petrus 4:11)

Een profetisch woord mag je toetsen aan de hand van de Bijbel, die de toetssteen is voor elke geestelijke uiting. De Bijbel bevat de woorden die God eerder heeft gesproken doorheen zijn profeten en apostelen. Elke nieuwe uiting van de Geest van God zal nooit Gods eerdere woorden tegenspreken, maar zal ze bevestigen.

De Bijbel

Bijbel zegt heel duidelijk: God geeft ons de gaven van de Geest en wil door ons heen spreken.

Hij wil laten zien dat Hij echt in ons midden is, als een levende God die ons liefheeft en ons diep wil aanraken.

‘Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?’ (1 Korintiers 3:16)

‘Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.’ (2 Korintiers 6:16)

‘Dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is in uw midden.’ (1 Korintiers 14:25)

Als je meer wilt leren over wat de Bijbel zegt over de stem van God, lees dan dit uitvoerig bijbels onderwijs. Dat zal al je vragen hierover beantwoorden.

Gods liefde

Hieronder kun je een profetie lezen, die je laat zien hoe groot Gods liefde voor jou is. Gods liefde is het belangrijkste wat er is. Je bent gemaakt door Gods liefde, om te leven vanuit Gods liefde.

De liefde van God is de basis van je leven.

Zonder het diepe ervaren van Gods liefde kun je nooit tot je doel komen in Hem. Daarom spreekt God veel over hoe groot zijn liefde is. Als je Gods liefde echt gaat ontdekken, zul je ook een kanaal worden van deze liefde naar anderen toe.

Gods liefde

Leven in de liefde van God is het allerbelangrijkste voor elk kind van God.

We kunnen veel theorie kennen over God, maar het is zijn liefde die ons fundament en onze drijfveer hoort te zijn. God is immers liefde. We zijn gemaakt door liefde, voor liefde, om liefde te ontdekken en om liefde te verspreiden.

Geliefde kind

Ik heb zoveel liefde voor jou. Ik kan het je eigenlijk niet vertellen, omdat woorden zo tekort schieten, omdat woorden zo beperkt zijn om uit te drukken wat Ik in Mijn hart ervaar voor jou.

Ik heb een liefde voor jou die zo oneindig, zo onbegrijpelijk en zo onvatbaar is voor het menselijk verstand.

Mijn liefde is veel te groot voor elk verstand, voor elke mogelijke vorm van begrip. Zelfs de engelen zijn niet in staat om de diepte van Mijn liefde te vatten.

Ik ben God. Ik ben de Eeuwige. Ik ben de Almachtige. En Ik brand van eeuwige, onveranderlijke, onverminderende, nooit afnemende liefde voor jou.

Ik kan je veel inzicht en wijsheid geven, Ik kan je grote diepten laten zien van Mijn koninkrijk, Ik kan je geweldige rijkdommen laten zien van Mijn Geest, Ik kan je meenemen naar verre gebieden in Mijn wereld, Ik kan je verbazen, Ik kan je werkelijk versteld doen staan – keer op keer – omdat Ik zo geweldig groot ben, zo oneindig en omdat Ik zoveel wonderbare zaken kan openbaren aan jou.

Hand met wereldbol

Er is geen einde aan de rijkdommen in Mijn hand. Er is geen einde aan de rijkdommen in Mijn wereld.

Er is geen einde aan de diepten van Mijn wijsheid. Er is geen grens aan de mogelijkheden van Mijn hand…

Maar als er iets is wat Ik wil zeggen tegen jou, Mijn kind, wat belangrijker is dan alles wat er ooit is geweest is, alles wat er is, alles wat zal komen… als er iets is wat boven alles uitstijgt en wat je meer dan alles werkelijk moet weten, Mijn kind, dan is het dit:

Mijn liefde voor jou wordt nooit minder.

Mijn liefde voor jou is eeuwig.

Mijn liefde voor jou verandert nooit.

Ik ben zo bewogen, Mijn kind. Er stroomt zoveel genade en bewogenheid in Mij. Ik wil het je tonen. Ik wil alles doen wat er in Mijn vermogen ligt, om jou te tonen dat Mijn liefde voor jou nooit vermindert. Want Ik ben zo groot, Ik ben zo machtig. En Ik heb een liefde voor jou, Mijn geliefde kind, die nooit vermindert.

Gods liefde

Durf het te geloven.

Er zijn veel stemmen in deze wereld die jou proberen wijs te maken dat je Mij moet verdienen. Er zijn veel stemmen die alles op alles zetten om te infiltreren in jouw hart, zodat je niet werkelijk de diepte van Mijn liefde zult kunnen ontdekken. Veel stemmen van mensen, die het vaak nog goed bedoelen ook. Mensen met een oprecht hart, maar die zelf geen diepe openbaring hebben van Mijn geweldige, intense, grote, overweldigende, nooit verminderende liefde.

De mens is een wezen dat afgesneden is van Mij. En heel veel mensen, zelfs mensen die Mij al in zekere mate kennen, zijn nog niet voldoende genaderd tot Mij en zijn nog niet voldoende doorgedrongen in Mijn hart. Ze hebben zich nog niet voldoende overgegeven aan Mij waardoor ze beginnen te zien wie Ik werkelijk ben: de God van liefde.

Maar Ik wil je zeggen, Mijn kind: Mijn liefde voor jou verandert niet.

Kijk naar het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15:11-32). Hoeveel verloren zonen en dochters zijn er wel niet in deze wereld? Hoeveel mensen zijn er wel niet die het in de ogen van iedereen verpest hebben, die werkelijk alles verprutst hebben? Mensen die niets goeds hebben gedaan, maar die alles wat dwaas is op hun kerfstok hebben. Mensen die van de ene fout in de andere vallen. Werkelijk alles wat ze maar verkeerd kunnen doen, lijken ze wel verkeerd te doen.

Maar, Mijn kind, het is niet te vatten voor jouw verstand wat Ik nu ga zeggen… Als je kijkt naar hen die vallen, struikelen, zondigen en worstelen en die werkelijk niets goeds lijken te doen, dan zeg Ik:

Jezus omhelst zondaarMijn liefde voor hen is oneindig groot. Mijn liefde voor hen is onbegrijpelijk diep. Mijn liefde voor hen is onvoorstelbaar intens.

Ik wil dat je dat weet. Mijn kind, Ik wil het jou vertellen, opdat je weet dat Ik vol bewogenheid ben voor jou. Opdat je weet dat Ik vol liefde ben, dat Ik je niet zomaar verstoot, dat Ik je niet zomaar afwijs, dat Ik je niet zomaar uit Mijn aanwezigheid wegduw. Want Ik ben een God van bewogenheid. Ik ben een God van genade. Ik ben een God van ontferming. Ik ben een God van liefde.

Ik ben de God die zijn leven heeft gegeven om jou in mijn armen te sluiten.

Ik heb alles wat Ik had, mijn hele wezen, mijn binnenste uitgegoten om te laten zien dat Ik er wil zijn voor jou.

Mijn kind, Ik ben er voor jou.

En Ik ben vol bewogenheid, Ik ben vol genade voor jou. Er is niets wat jij kunt doen om deze liefde van Mij te laten ophouden.

– Je hemelse Vader en Jezus Christus

Facebook Twitter Google Plus
Kopieer deze link om dit te delen:
http://www.real-life.nl/gods-liefde.html
Bijbelteksten
Bijbel
De Bijbel is Gods boek voor de mensheid. In de Bijbel spreekt God over zijn hart en zijn plan met ons. Lees onderstaande bijbelcitaten en geniet van Gods wondermooie woorden.

‘Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen.’ (Jeremia 31:3)

‘Dit zal ik u toezingen: ‘Uw liefde is standvastig, uw trouw is onwankelbaar als de hemel.’ (Psalm 89:3)

‘Christus is voor ons gestorven, terwijl wij nog een zondig leven leidden. Zo laat God ons duidelijk zien hoeveel hij van ons houdt.’ (Romeinen 5:8)

‘Wij weten, broeders en zusters, dat God u in zijn liefde heeft uitgekozen.’ (1 Tessalonicenzen 1:4)

‘Onze Heer, Jezus Christus, heeft mij overstroomd met zijn genade, en met geloof en liefde, waarvan hij de bron is.’ (1 Timotheus 1:14)

‘Breng hulde aan de Heer, want hij is goed! Eeuwig duurt zijn liefde.’ (Psalm 32:10)

‘Bergen zullen wijken, heuvels wankelen, maar onwrikbaar is mijn liefde voor jou, onwankelbaar mijn belofte van vrede en vriendschap.’ De Heer heeft gesproken, hij die met jou is begaan.’ (Jesaja 54:10)

‘Ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus is, onze Heer.'(Romeinen 8:38)

Lijn
Zoveel hou Ik nou van jou!

Boekje over Gods liefdeGeniet je van de woorden die God spreekt door Zijn Geest? Heb je honger naar meer van Hem?

Schenk jezelf en je geliefden dan dit wondermooie boekje van David Sorensen met bemoedigende profetische woorden die je hart geweldig zullen raken.

Ontdek en ervaar Gods liefde op een manier die je nooit voor mogelijk hebt gehouden.